Sukses hanging basket-aksje

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

It bestjoer sjocht mei grutskens en nocht

hoefolle "kjitten" jim ha ferkocht.


It is alderferskuorrendst allemachtich, sa folle!

Wy ha oer jild foar ús jubileumfeest net mear pine yn'e holle.


Wy binne tige grutsk op ús leden.

It bestjoer dat wer breedút laket,

bedanket de leden foar de ferkeap fan de hanging basket!