Welkom bij VV Eastermar

Geboorte zoon

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Laatst aangepast op zaterdag 01 augustus 2015 19:53 Geschreven door P.R. V.V. Eastermar zaterdag 01 augustus 2015 19:22

De V.V. Eastermar feliciteert Kees Schotanus en Els Bruining hartelijk met de geboorte van hun zoon Sjirk-Willem.

Hij is geboren op 24 juli 2015 om 02.57 uur en weegt 3120 gram.

 

Klik hier om de geboortekaart te bekijken

   

35+ skoart

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Laatst aangepast op dinsdag 26 mei 2015 18:19 Geschreven door P.R. V.V. Eastermar dinsdag 26 mei 2015 17:50

Nei't de 'Ald-āld-āld 35plus'-ploech ferline wike fan har hearre liet, stean no de échte 35-plussers yn it ljocht.
Ofrūne freedtejūn waarden de spilers, ūnder lieding fan trener-spiler Roel van der Ploeg, de winner fan
ien fan 'e foarrondes foar 35+ploegen. Yn in eardere poule mei 4 spyljūnen dizze maaitiid tsjin
Noardburgum, Ryptsjerk en Jistrum wienen hja nei trije wedstriidjūnen al kampioen fan dy poule.

As ferfolch dźrop moast der op 'e jūn fan freed 22 maaie yn 'e Westereen spile wurde.
De tsjinstanners kamen śt in gruttere regio. 35Plussers śt Niekerk, Westergeast/Triemen/Aldwāld
(=fuotbalklub W.T.O.C.) en Westereen wienen de tsjinstanners fan śs blau-giele Broekophālders.
Tsjin de Westereenders waard gelyk spile (1-1), fan W.T.O.C. waard wūn (1-0) en de Grinslanners śt Niekerk
waarden mei in 3-0 oerwinning foar VVE ūnder it keunstgers stoppe (dźr kin VVE-1 noch wat fan leare...)
en koe de kampioensbeker (klik hjir foar in foto) mei nei Eastermar.

Sa't it no liket moatte Roel en syn maten kommende freedtejūn nei Roden om har segetocht fierder ōf te lizzen
rjochting lannelike finale yn Zeist. Sukses mannen!
Soe der in bus ride?

   

Pagina 174 van 181