Welkom bij VV Eastermar

Vacature PR-functionaris

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Laatst aangepast op dinsdag 17 juli 2018 15:23 Geschreven door P.R. V.V. Eastermar dinsdag 03 juli 2018 16:13

V.V. Eastermar zoekt met ingang van volgend seizoen:

 

Een PR-functionaris

Deze persoon houdt zich bezig met de communicatie van de V.V. Eastermar naar de buitenwereld. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit:

* Het onderhouden van de website en Facebook-pagina van de voetbalvereniging

* Het maken van presentatiegidsen. Deze wordt twee keer per jaar uitgebracht

* Het maken van programmaboekjes voor de thuiswedstrijden van de A-selectie

* Contact houden met regionale nieuwsbladen

Kun je goed met computers werken en heb je goeie mondelinge en schriftelijke vaardigheden? Neem dan contact op met het bestuur van V.V. Eastermar

   

Ferslach Koaitoernoai 2018

Let op: opent in een nieuw venster PDFAfdrukkenE-mailadres

Laatst aangepast op dinsdag 19 juni 2018 16:30 Geschreven door P.R. V.V. Eastermar dinsdag 19 juni 2018 16:23

Hoewol ’t it tal dielnimmers – der meldden har 6 (!) – wat ôffoel, is it koaitoernoai fan dit jier dochs wol slagge. Saterdeitemiddei 16 juny tusken healwei twaën en fjouwer oere ha dy jonges en har publyk har wol fermakke.

Der moasten fjouwer ûnderdielen, t.w. heechhâlde, panenka, latsjetûk en ‘myn-moaiste-trúk’ ôfwurke wurde en yn eltse ‘disipline’ wienen punten te fertsjinjen.Mei dy punten waard in einklassemint opmakke en de winner dêrfan kaam yn ’t besit fan de Klaas van der Ploeg-bokaal. Dizze wikselpriis mei dan in jier thús te pronk stean. Dat dizze trofee de ynset fan it toernoai wie, wie dit jier foar it earst.

De winners fan ‘e fjouwer neamde disiplines wienen Hindrik Oosterman (panenka), Jacob Zeilstra (‘myn-moaiste-trúk’) en Wichard Mulder (heechhâlde én latsjetûk). Foar ‘myn-moaiste-trúk’ hienen guon dielnimmers nammen betocht. Sa wie der in ‘nekslach’, in ‘around the world’, in ‘zwangerschap’ en in ‘Jornytski’. Foar de puntewurdearring yn dit ûnderdiel moasten de sjueryleden Sytze Dijkstra en John van den Hul goed op har iepenst wêze. Uteinliks kamen der trije spilers – Peke Ritsma, Jacob Zeilstra en Wichard Mulder – mei in puntetotaal fan 7 op papier. Dus wie der in beslissingsronde nedich. Dy waard wûn troch Peke Ritsma. Hy is dus mei dizze prestaasje de alder-alder-earste winner fan ‘e Klaas v/d Ploeg-bokaal.

De oare prizen, der koe keazen wurde út clubsjaals of shirtsetsje, waarden beskikber steld troch de V.V. Eastermar.

   

Pagina 8 van 136